Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “lid”) van Switch Workout (hierna; “Switch Workout”).
 2. Voorwaarden
  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Switch Workout en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Switch Workout en het lid.
  2.2. Switch Workout is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Switch Workout zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij het lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden voor de ingangsdatum van de wijziging door Switch Workout.
 3. Lidmaatschap
  3.1. Het lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap (na de minimale looptijd) maandelijks opzegbaar is. Het lidmaatschap start altijd op de 1e dag van de nieuwe maand vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
  3.2. Het lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Switch Workout mee te delen dat hij/zij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden (dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “bedrijfslidmaatschap”)). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend of op een nationale feestdag valt, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Switch Workout gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Switch Workout, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Switch Workout).
  3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Switch Workout worden overgedragen.
  3.4. Switch Workout behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
  3.5. Switch Workout zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een lid te vragen om te bevestigen dat de persoon die binnenkomt inderdaad het lid betreft.
  3.6. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de door Switch Workout beschikbaar gestelde locaties, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.switchworkout.nl.
 4. Lidmaatschapsgelden
  4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via SEPA automatische incasso of creditcard voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, per maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
  4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Switch Workout is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  4.3. Switch Workout behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
  4.4. Bij niet tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Switch Workout te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Switch Workout tot het moment dat zijn/haar vervallen schuld is voldaan. Switch Workout heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn/haar verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn/haar verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is Switch Workout gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van Switch Workout, waarbij de periode gelijkgesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.
  4.5. Indien Switch Workout over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Switch Workout tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
  4.6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Switch Workout is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  4.7. Switch Workout is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het lid het recht om zijn/haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Privacy
  5.1 Switch Workout verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 5.2 In de Privacyverklaring van Switch Workout wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Switch Workout worden verwerkt, voor welke doeleinden Switch Workout dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op de website (www.switchworkout.nl).
 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

  6.1. Het lidmaatschap is (na de minimale looptijd) maandelijks opzegbaar. Indien het lid zijn/haar lidmaatschap opzegt, geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
  6.2. De opzegging kan enkel schriftelijk worden gedaan middels een eigen opzegbrief of per e-mail naar info@switchworkout.nl.
  6.3 Het lidmaatschap kan binnen de looptijd beëindigd worden in het geval van verhuizing. Dit kan enkel schriftelijk worden gedaan middels een eigen opzegbrief of per e-mail naar info@switchworkout.nl. Voorwaarde hiervoor is dat het nieuwe adres van het lid zich buiten een straal van 10 km van een van de locaties van Switch Workout bevindt en dat het lid de verhuizing aan kan tonen middels een inschrijving bij de gemeente.
  6.3. Switch Workout mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
  a. als het lid niet (tijdig) aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  b. als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of
  onder curatelestelling van het lid;
 2. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
  7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met
  schriftelijke toestemming van Switch Workout het lidmaatschap tijdelijk, tot een
  maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het
  overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Switch
  Workout – deugdelijk bewijs.
  7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
  7.3. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke
  duur van de opschorting.
 3. Openingstijden
  8.1. Switch Workout is bevoegd om een locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens
  algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  8.2. Switch Workout is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een
  locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  8.3. Switch Workout is bevoegd een locatie voor reparatie en onderhoudswerk te
  sluiten. Indien een van de locaties van Switch Workout om welke reden dan ook komt
  te vervallen gaat het lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere locaties van
  Switch Workout kan sporten. Switch Workout garandeert dat alle locaties van Switch
  Workout zich binnen een straal van 10 km van elkaar bevinden.
 4. Klachten en Informatieverplichting
  9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens)
  dienen direct, schriftelijk of per e-mail, aan Switch Workout te worden doorgegeven.
  Deze wijzigingen dient het lid ook zelf door te voeren in het Eversports systeem.
  9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Switch Workout kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.
  9.3. In geval van klachten met betrekking tot Switch Workout dient het lid deze te melden per e-mail naar info@switchworkout.nl.
 1. Aansprakelijkheid
  10.1. Switch Workout is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte
  voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van
  opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Switch Workout of haar leidinggevenden.
  10.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn/haar
  persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te
  verzekeren. Switch Workout kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
  verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op een locatie van Switch Workout.
 2. Toegang en gedrag
  Switch Workout kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen
  wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 3. Slotbepalingen
  12.1. Op alle door Switch Workout gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het
  Nederlandse recht van toepassing.
  12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is,
  blijven de overige bepalingen gelden.
×

Hi!

Welkom bij Switch Workout. Klik hieronder op ons logo om contact met ons op te nemen via whatsapp.

× Contact ons via whatsapp!